Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Ở các văn phòng của Dale Carnegie trên 86 nước, công ty xây dựng hệ thống văn hóa đánh giá năng lực làm việc của đội ngũ đồng nhất.

Hệ thống bao gồm 7 bước: Xác định mục tiêu phát triển của tổ chức; giao tiếp các mục tiêu; phát triển kế hoạch thực hiện và đồng thuận; triển khai; theo dõi, hướng dẫn, động viên; đánh giá; đào tạo và huấn luyện.

Trong các buổi đánh giá công việc, Dale Carnegie sử dụng công cụ RAVE. RAVE có nghĩa là Review goals (R): đánh giá lại mục tiêu đề ra; Analyze "as is", gaps, opportunities (A): Phân tích hiện trạng, khoảng cách năng lực, và cơ hội phát triển; Vision future growth (V): Tầm nhìn phát triển trong tương lai và Encourage (E): Khuyến khích, động viên.

Trong quá trình này, các nguyên tắc vàng đắc nhân tâm đóng vai trò quan trọng nhằm nhìn nhận và đánh giá đúng năng lực của nhân viên đồng thời khơi gợi, động viên sự gắn kết và nỗ lực của họ. Những công cụ và gợi ý này sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi được áp dụng phù hợp với tính cách và xu hướng, hành vi của từng nhân viên. Những bài kiểm tra về tính cách, xu hướng sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho nhà lãnh đạo trong vấn đề này.

Trách nhiệm (Responsibility). Hãy làm cho nhân viên cảm thấy sếp tin tưởng họ bằng cách giao phó cho họ nhiều trọng trách hơn và trao quyền cho họ để họ có thể chủ động giải quyết các công việc của mình, qua đó giúp họ có cảm giác được phát triển nghề nghiệp và là một thành phần quan trọng của công ty. Nên khuyến khích nhân viên học hỏi các kỹ năng mới, phát triển các năng lực mới bằng cách ưu tiên tuyển dụng từ nguồn nhân lực nội bộ, thăng chức cho nhân viên khi thích hợp.

Mỗi nhân viên khi đặt chân vào làm việc cho một doanh nghiệp đều có một hay nhiều nhu cầu riêng của mình. Ngặt một nỗi, những nhu cầu này không dừng lại, mà có khuynh hướng ngày càng thay đổi theo thời gian. Nếu bạn vì quá bận rộn với công việc quản lý mục tiêu của bộ phận hay của doanh nghiệp, mà quên để mắt hay không cập nhật liên tục những yếu tố hết sức "nhân bản" này, thì đến một lúc nào đó nhân viên của bạn cũng đành nói lời chia tay với doanh nghiệp bạn.